Privacy

Privacy verklaring

1.       Bij Jan van Slooten Rijopleidingen zullen enkel persoonsgegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het geven van een rijopleiding dan wel het bijhouden van de financiële administratie. Deze gegevens worden bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de vanuit de rijschool bevoegde persoon of personen.

2.       Persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden.

3.       Persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn bij de rijschool ter controle op te vragen, te controleren of te verwijderen. Mits dit niet conflicteert met wettelijke regelgeving

4.       A. Door een rijopleiding te volgen bij Jan van Slooten Rijopleidingen geef je te kennen dat eventueel gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor Reclame of voorlichting op sociale media of op enig andere medium.
B. Wanneer er bezwaar is tegen het gebruik van deze foto’s kan je mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij de rijschool.

Algemenevoorwaarden

Artikel 1
Verplichtingen van de rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1.    Dat er zoveel mogelijk geprobeerd wordt om een vervangende instructeur in te zetten indien de rijles en/of toetsen en/of rijexamens in geval van ziekte van de instructeur niet door kan gaan;
2.    Met deugdelijk lesmateriaal te werken en te zorgen voor een geschikt voertuig tijdens de rijlessen de tussentijdse toets (TTT) en het rijexamen;
3.    Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
4.    Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
5.    Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV, of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
6.    Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, het CCV, of Bureau Nader Onderzoek tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde motorvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
7.    Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
8.    Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van €1.000.000,00 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2
Verplichtingen van de leerling
De leerling is verplicht er zorg voor te dragen:
1.    Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2.    De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zondagen evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de werkuren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
3.    Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4.    Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren les onderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
5.    Bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versnelt bijzonder examen) een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs te overleggen. De leerling heeft geen recht op een gratis tussentijdse toets of rijexamen indien de leerling geen legitimatiebewijs kan overleggen aan de examinator;
6.    Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
7.    Een melding bij de rijschool te maken bij eventueel medicijn, alcohol, of drugsgebruik. Indien van deze zaken een vermoeden bestaat heeft de rijschool het recht om de gemaakte afspraken te annuleren. Wanneer blijkt dat gebruik van deze stoffen worden verzwegen zal de les overeenkomst zonder restitutie worden ontbonden. Tevens worden de hieruit voortvloeiende bekeuringen of schades bij de leerling verhaald.
8.    Zich ervan te overtuigen dat indien een les niet door kan gaan door overmacht, bijvoorbeeld verkeersdrukte heeft de leerling geen recht op restitutie.
9.    Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

Artikel 3
Betalingen
1.    De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant of op rekening van de rijschool te voldoen.
2.    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan.
3.    De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4.    Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
5.    Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4
Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek
1.    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met het aanvragen te zijn voldaan.
2.    Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige onbeschadigde documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
3.    Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
4.    De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 5
Onderzoek naar de rijvaardigheid
1.    Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van twee rijlessen in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
2.    Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek dan geschiedt zonder extra kosten voor de leerling.

Artikel 6
Beëindiging van de lesovereenkomst
1.    Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2.    Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de spoedrijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten,
3.    alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte), te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.
4.    De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
5.    De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, beëindigen indien zes maanden lang niets meer van de leerling vernomen is, nadat de rijschool twee schriftelijke pogingen, in deze zes maanden, heeft gewaagd, contact te zoeken met de leerling. Indien de leerling na de gestelde termijn van zes maanden zelf contact heeft met de rijschool, heeft de leerling geen enkel recht op restitutie van de gelden in overeenstemming met de lesovereenkomst. De lesovereenkomst is na de verstreken zes maanden direct ontbonden. De betalingen of betalingsachterstanden worden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden afgehandeld.

Artikel 7
Vrijwaring
1.    De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2.    Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 8
Aanvullende voorwaarden
1.    Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
2.    Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen bij de lesovereenkomst gevoegd te zijn en worden geacht daarvan deel uit te maken.